Amatérská hokejová liga pro všechny

1. Organizace soutěže

Termíny utkání jsou přiděleny dle herního rozpisu.

Termíny herního rozpisu nelze bez vědomí organizátora měnit. Změna může nastat po dohodě obou mužstev a organizátora. Pokud dojde zásahem neovlivnitelné skutečnosti ke zrušení pronájmu ledové plochy, bude organizátorem stanoven náhradní termín utkání.

Pro letošní ročník soutěže se skládá startovné 500,- Kč, které se využije k pořízení cen pro jednotlivá mužstva. Při případném odstoupení mužstva ze soutěže se týmu startovné nevrací.

Každé mužstvo si zvolí vedoucího, který bude svůj tým oficiálně zastupovat. Každý vedoucí mužstva je povinen informovat své hráče o změnách v pravidlech a dalších rozhodnutích.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo měnit stávající pravidla podle vývoje situace (i v průběhu sezóny).

2. Herní systém

Základní část má 3 kola, v nichž se hraje systémem každý s každým doma a venku.

O konečném pořadí rozhodují výsledky ze základní části.

Při dosažení shodného počtu bodů více mužstev ze základní části rozhodují o konečném pořadí výsledky vzájemných utkání.

3. Hrací doba

Hraje se 3 x 20 minut čistého času s přestávkami (1 až 5 minut podle časových možností). Hraje se na třetiny tak, že se případně 3. třetina hraje podle časových možností na čistý nebo hrubý čas. Případná úprava ledové plochy může nastat po 2. třetině pouze tehdy, že se zápas stačí odehrát celý.

Začátek utkání je nejpozději 20 minut od zahájení pronájmu ledové plochy.

V případě předčasného ukončení zápasu z časových důvodů musí být odehráno alespoň 50 minut, aby se dal výsledek považovat za konečný. Pokud se zápas nestihne odehrát ve stanovené době, ukončí ho rozhodčí při příchodu ledařů.

Pokud se mužstvo nedostaví k zápasu ve stanovené době, prohrává kontumačně 0:5.

4. Pravidla

Soutěž se hraje podle platných pravidel ČSLH s uplatněním nových dodatků

1. vhazování se provádí vždy pouze na 9-ti označených bodech k tomu určených,

2. pokud je mužstvu uložen jakýkoliv trest, vždy se vhazuje v obranném pásmu potrestaného mužstva.

Hráč může nastoupit za více mužstev, ovšem pouze do naplnění limitu stanoveného dodatkem k těmto pravidlům.

Startovat mohou i hráči registrovaní u ČSLH.

5. Bodování soutěže

Bodování se řídí podle soutěžního řádu ČSLH (výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů).

Kritéria vyhodnocení konečného pořadí po základní části jsou následující

1. celkový počet bodů,

2. počet bodů ze vzájemných utkání,

3. skóre ze vzájemných utkání (při větším množství soupeřů rozhoduje tzv. minitabulka),

4. celkové skóre,

5. větší počet vstřelených branek v celkovém skóre,

6. menší počet obdržených branek v celkovém skóre.

6. Mužstvo

Mužstvo tvoří od začátku utkání nejméně 6 hráčů včetně brankaře. Pokud bude na začátku utkání méně hráčů, bude zápas ukončen kontumačně.

Při zranění brankáře je čekací doba 15 minut na převlečení náhradního brankáře. Pokud do konce utkání zbývá méně než 15 minut, je povinnost dohrát zápas v 6-ti hráčích bez čekací doby.

7. Hlášení výsledku

Mužstvo, vedené v rozpise jako domácí, nemá povinnost hlásit výsledek utkání. Jednotlivé výsledky hlásí organizátorovi soutěže rozhodčí.

8. Odložení zápasu

Při neúčasti rozhodčího je povinnost domácího mužstva zajistit náhradu, aby bylo utkání regulérně odehráno.

Pokud se tak nestane, zápas musí být odehrán v náhradním termínu. Pokud se ani tak nestane, utkání skončí kontumací 0:5 v neprospěch domácího týmu.

Pokud některému mužstvu nevyhovuje předem daný termín zápasu, může jej zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem zápasu tak, že kontaktuje vedoucího druhého mužstva. Utkání nesehrané z takového důvodu musí být odehráno v náhradním termínu na základě domluvy obou týmů.

Pokud mužstvo nemůže nastoupit podle plánovaného rozpisu k utkání, má povinnost domluvit se s dalším mužstvem na přeložení svého zápasu tak, aby se v plánovaném termínu odehrálo jiné utkání. Pokud se to nepovede, je jeho povinností tuto skutečnost oznámit předem vedoucímu mužstva soupeře a organizátorovi soutěže.

9. Kontumace

Jakékoliv porušení pravidel se trestá kontumací zápasu 0:5 v neprospěch potrestaného mužstva (vítězný tým získá 2 body, potrestaný tým získá 0 bodů).

Výsledek může rozhodčí kontumovat pouze při předčasném ukončení zápasu.

10. Disciplinární řád

Při porušení pravidel soutěže může mužstvu kontumován výsledek utkání.

Při předčasném ukončení zápasu rozhodne rozhodčí o výsledku a případných trestech v daném utkání.

11. Tresty

Rozhodčí je oprávněn udělit trest do konce utkání.

Pokud je hráč vyloučen do konce utkání, může nastoupit hned v následujícím zápasebez dalšího postihu.

Inzultace rozhodčího (v zápase i po něm) se trestá kontumací utkání v neprospěch mužstva, jehož hráč se prohřešku dopustil.

12. Výstroj

Každý hráč hraje na vlastní riziko, přesto musí nastoupit k utkání v úplné hokejové výstroji s helmou. Pokud se tak nestane, bude rozhodčím vykázán ze hřiště. Jestliže ani pak hráč neopustí ledovou plochu, bude zápas ukončen kontumačně.

Helma je povinná pro všechny (bez ní nelze nastoupit do utkání). Po ztrátě helmy ve hře se hráč nesmí zapojit do hry, dokud si přilbu nenasadí, nebo nevystřídá. Hráč je povinen mít helmu řádně zapnutou.

Každé mužstvo musí nastupovat k zápasům v jednotných dresech (výjimku tvoří brankář). V případě stejné barvy dresů obou mužstev se mužstva domluví na náhradní barvě dresů jednoho z mužstev.

13. Rozhodčí

Každé utkání řídí minimálně 1 rozhodčí. Povinnost zajistit jej má osoba určená k nasazování rozhodčích.

Rozhodčí je povinen dostavit se na ledovou plochu na začátku času stanoveného podle rozpisu, nejpozději 10 minut po tomto čase. V případě nedostavení se rozhodčího je povinností domácího mužstva zajistit náhradu z vlastních řad, případně může zápas rozhodovat kdokoliv z obou mužstev.

Pokud se rozhodčí nemůže k utkání dostavit, musí dát vědět osobě určené k nasazování rozhodčích, která zajistí náhradu.

Domácí mužstvo platí rozhodčímu odměnu 200,- Kč, pokud utkání řídí 1 rozhodčí, nebo 150,- Kč, pokud utkání řídí 2 rozhodčí. Časomíře platí domácí mužstvo 50,- Kč.

14. Závěrečné ustanovení

Všichni hráči hrají pouze na vlastní nebezpečí a v dobrém zdravotním stavu. Organizátor tak nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy nebo zranění, k nimž dojde během zápasu a neodpovídá ani za škody způsobené na zdraví a majetku hráčů v průběhu soutěže.

Vedoucí mužstev zodpovídají za dodržování výše uvedených ustanovení a obeznámení všech hráčů mužstva se soutěžním řádem.

© 2012 - 2018 || RBKLiga.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)